Υποβοηθούμενη εκκόλαψη

Ακόμα μία νέα τεχνική είναι η υποβοηθούμενη εκκόλαψη.
Με τον όρο  υποβοηθούμενη εκκόλαψη (assisted hatching), εννοούμε τη δημιουργία μικρής οπής στην διαφανή ζώνη του εμβρύου με τη βοήθεια laser, προκειμένου να διευκολυνθεί η εμφύτευσή του στη μήτρα. Η διαδικασία πραγματοποιείται πριν την εμβρυομεταφορά.

Είτε τα έμβρυα μεταφέροντα την τρίτη είτε την πέμπτη ημέρα, για να λάβει χώρα η εμφύτευση και επομένως και η εγκυμοσύνη, τα έμβρυα πρέπει να εκκολαφθούν διασπώντας το κέλυφος του εμβρύου (zona pellucida), ώστε τα κύτταρα των εμβρύων να έρθουν απευθείας σε επαφή με τα κύτταρα που καλύπτουν εσωτερικά τη μήτρα. Κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι ένας πιθανός λόγος για την αποτυχία των εμβρύων να εμφυτευτούν μετά την εξωσωματική γονιμοποίηση μπορεί να είναι η ανικανότητα των εμβρύων να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία εκκόλαψης.

Είναι δυνατόν να υποβοηθηθεί αυτή τη διαδικασία εκκόλαψης στο εργαστήριο με τη χρήση ενός λέιζερ για να ανοιχτεί μια μικρή τρύπα στη διάφανη ζώνη του εμβρύου. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως υποβοηθούμενη εκκόλαψη.

Επειδή δεν υπάρχει ένδειξη ότι προκύπτει κάποιο όφελος από την χρήση της τεχνικής υποβοηθούμενης εκκόλαψης σε όλους τους κύκλους, η τεχνική εφαρμόζεται συνήθως στις εξής επιλεγμένες περιπτώσεις:
•  Ζευγάρια στα έμβρυα των οποίων έχει παρατηρηθεί πάχυνση της ζώνης από την πεπειραμένη εμβρυολογική μας ομάδα
•  Ζευγάρια με ιστορικό επαναλαμβανομένων αποτυχιών εμφύτευσης
•  Ζευγάρια σε προχωρημένη μητρική ηλικία