Δικαίωμα στην ζωή

Διατηρήστε την αναπαραγωγική σας ικανότητα με την ασφαλή τεχνική της κρυοσυντήρησης

Κρυοσυντήρηση Σπέρματος

Ορισμένες φορές σε κάποια ζευγάρια συνιστάται και η κατάψυξη σπέρματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις η κατάψυξη του δείγματος πραγματοποιείται με τη χρήση κατάλληλου διαλύματος, το οποίο προστατεύει τα σπερματοζωάρια κατά τη διάρκεια της κατάψυξης.
Το κατεψυγμένο δείγμα μπορεί να διατηρηθεί για πολλά χρόνια και να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές προσπάθειες εξωσωματικής.

Η κατάψυξη σπέρματος ενδείκνυται:
- Σε άνδρες που έχουν ολιγοσπερμία ή που ίσως παρουσιάζουν διαφοροποίηση στις παραμέτρους του σπέρματος κατά τη διάρκεια του χρόνου
- Σε περιπτώσεις όπου ο άνδρας πρόκειται να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία
- Σε περιπτώσεις που ο άνδρας παρουσιάζει δυσκολία παραγωγής σπέρματος ή θα απουσιάζει την μέρα ωοληψίας
- Σε προοδευτική πτώση της ποιότητας του σπέρματος